You are here: Home > Gaeilge > Comhairliúcháin

Comhairliúcháin

Comhlacht neamhspleách is é an Coimisiún um Pá Íseal, agus is é an phríomhfheidhm atá aige ná comhairle a chur ar an Rialtas maidir leis an ráta cuí don Phá Íosta Náisiúnta agus nithe eile gaolmhara leis sin.

Comhairliúchán um an bPá Íosta Náisiúnta

Tá cur chuige fianaisebhunaithe ag an gCoimisiún chun teacht ar a chuid moltaí.

Sa chomhthéacs seo tá an Coimisiún ag lorg aighneachtaí maidir leis an bPá Náisiúnta Íosta ó pháirtithe leasmhara; cuirfear an Coimisiún ar an eolas leis na haighneachtaí sin chun breithniú a dhéanamh ar an ráta cuí don bhliain 2020.

Tugann an Coimisiún fáilte roimh bhur mbarúlacha, bhur dtuairimí agus bhur n-aighneachtaí gur féidir libh a chur isteach, trí ríomhphost, de rogha, chuig: secretarylpc@welfare.ie nó sa phost chuig:

Rúnaíocht an Choimisiúin um Pá Íseal, 1ú Urlár, Áras Mhic Dhiarmada, Sráid an Stórais, Baile Átha Cliath 1

*Tá an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí ISTIGH CHEANA FÉIN*; mar sin féin, glacfaidh an Coimisiún le haighneachtaí déanacha má dhéantar teagmháil leis an Rúnaíocht ag an ríomhphost nó ag an seoladh thuas.

Tabhair do d’aire go mbeidh gach tuairim, barúil agus aighneacht a fhaightear ag teacht faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Dá bhrí sin, agus ábhar á chur isteach agat, ba cheart duit aon fhaisnéis a mheasann tú nár chóir í a scaoileadh a shainaithint, chomh maith leis na forais faoin Acht a thacaíonn le neamhscaoileadh na faisnéise sin. Go ginearálta, is é an beartas atá againn ná go ndéantar freagraí a bhaineann lenár gcomhairliúchán a chur ar fáil ar ár suíomh gréasáin tar éis don tuarascáil ábhartha a bheith foilsithe.

Féadfar chomh maith go luafaimis sliocht ó aighneachtaí inár gcuid tuarascálacha.